Příručka pro e-shopaře
Ostatní témata

Živnost nebo právnická osoba?

Plánuji založení e-shopu
Mgr. Michaela Garajová

Autor článku

Mgr. Michaela Garajová

Odborník na právní pomoc startu-upů, právo duševního vlastnictví a korporátní právo

https://www.sedlakovalegal.cz/cs/kontakt
Jan Brož

Garant článku

Jan Brož

Vedoucí marketingu (CMO)

www.eshop-rychle.cz

Snad každého podnikatele na začátku podnikání napadne věta: „jakou právní formu podnikání zvolit?“. Jde o rozhodnutí, které se sice dá v budoucnu změnit, bude to ale stát nervy, peníze a čas. Abychom vám nervy, peníze i čas ušetřili a vy se mohli zaměřit primárně na Váš e-shop připravili jsme v naší advokátní kanceláři SEDLAKOVA LEGAL s.r.o. srovnání jednotlivých možností podnikání a jejich uplatnění v e-commerce byznysu.

Pokud chcete jít cestou OSVČ

Živnostník neboli osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je podnikatel – fyzická osoba, která podniká svým jménem, na svůj účet a svoji zodpovědnost. 

To zahrnuje odpovědnost za dluhy, které mohou z podnikání vzniknout. OSVČ ručí celým svým majetkem (podnikatelským i soukromým). Zároveň se však jedná o administrativně nejjednodušší formu podnikání s minimálními náklady na rozjezd a provoz. Podnikat jako OSVČ se vyplatí zejména podnikatelům, kteří jsou na začátku své cesty a testují si svůj trh, cílovou skupinu, strategii apod.

V oblasti e-shopů se nejedná o neobvyklé řešení, zejména menší podnikatelé se vydávají cestou OSVČ. Pokud už však plánujete velké dodavatelské řetězce, rozsáhlý prodej, vždy vám musí v hlavě svítit výstražné světýlko odpovědnosti za dluhy. 

Připravili jsme pro vás i článek, jak začít podnikání jako OSVČ.

Pokud se po čase podnikatel rozhodne, že by chtěl změnit podnikání z OSVČ na společnost, není to problém. Z OSVČ je totiž možné plynule přejít na podnikání formou obchodní společnosti, typicky s.r.o. Můžete tedy podnikání rozjet jako OSVČ a v průběhu přejít na obchodní společnost.

Podnikání skrze obchodní společnost

Obchodní společnosti jsou na rozdíl od OSVČ právnické osoby, tedy fiktivní seskupení, za které vystupují konkrétní osoby (statutární orgán, např. jednatel). Jedná se např. o společnost s ručením omezeným (s.r.o.) či akciovou společnost (a.s.). Kromě těchto dvou typů zná české právo ještě komanditní společnost a veřejnou obchodní společnost, které však nejsou rozšířenými a využívanými formami společností, proto je dále nebudeme rozebírat.

Akciová společnost (a.s.) nebo společnost s ručením omezeným (s.r.o.)?

Akciová společnost není vhodná v ranném stádiu podnikání, protože je poměrně nákladná. Jen pro založení a.s. se vyžaduje základní kapitál minimálně 2 000 000 Kč, který musí být splacen alespoň z 30 % (nejlépe 100 % kvůli odpovědnosti). Tuto formu doporučujeme až ve stádiu, kdy je podnikání zavedeno, otestováno, přináší vyšší obraty a zvažujete vstup investorů.

Jednodušší variantou je s.r.o., u které jako vstupní základní kapitál postačí 1 Kč. Samotné náklady na založení jsou sice stále vyšší, než u OSVČ, společnost s ručením omezeným však poskytuje větší „ochranu“ z hlediska odpovědnosti za dluhy společnosti. Společníci totiž ručí za dluhy společnosti jen do výše nesplacených vkladů. 

To však platí jen u společníků, ne u jednatelů společnosti. Pokud byste byli zároveň i jednatelem společnosti a porušili byste svou povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, odpovídáte za způsobenou škodu (kterou mohou být např. i dluhy společnosti) i svým soukromým majetkem. Jedná se ale o téma, které stojí mimo rozsah tohoto příspěvku.

Začít podnikání rovnou formou obchodní společnosti je vhodné především tam, kde je více osob, které se chtějí účastnit podnikání přímo jako společníci. Pojďme se podívat blíže na povinnosti, které následující po založení s.r.o.

Stručné srovnání – živnost vs. obchodní společnost

Protože rozhodnutí toho, jakou formou se vydat, není lehké, naleznete níže srovnání mezi OSVČ a s.r.o., a to jak z hlediska nákladů při zahájení podnikání, tak i odpovědnosti nebo daňové zátěže:

  OSVČ s.r.o.
Založení společnosti Jednoduché a rychlé, levné (1 000 Kč poplatek za ohlášení živnosti). Náročnější a dražší (1 000 Kč poplatek za ohlášení živnosti + nejméně 4 000 – 12 000 Kč za založení s.r.o. notářem).
Jak založit? Stačí pouze získat živnostenské oprávnění. Povinná forma notářského zápisu.
Administrativní zátěž Menší administrativní zátěž. Je na vás, zda budete vést daňovou evidenci nebo si zvolíte vést účetnictví. Na rozdíl od právnické osoby (například s.r.o.) postačí, pokud budete evidovat jen své příjmy.   Nákladnější administrativa. Jako společnost, která se povinně zapisuje do obchodního rejstříku, máte povinnost vést účetnictví, a na to budete potřebovat pomoc odborníka. Zároveň máte povinnost pravidelně připravovat účetní závěrku, kterou musí společníci schválit a následně založit do sbírky listin v obchodním rejstříku. 
Ručení společníků za trvání společnost OSVČ ručí za závazky celým svým soukromým majetkem. Společníci ručí společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených vkladů společníků.
Podnikání více osob  Nevhodné, jediná možnost je na základě smlouvy. Vhodné – možnost stanovit různé druhy podílů s různými právy a povinnostmi.
Majetek Majetek patří OSVČ – podnikateli. Veškeré vklady a výnosy se stávají majetkem přímo společnosti a zvyšují tak hodnotu společnosti.
Daňové aspekty OSVČ odvádí pouze daň z příjmu fyzických osob ve výši 15 % a uplatňuje si výdaje paušálem. Bez ohledu na skutečné výdaje se pro účely zjištění základu daně stanovují výdaje jako % z příjmů. Konkrétní % stanoví zákon podle druhu činnosti (80% / 60% / 40% / 30%). Za splnění podmínek může OSVČ vstoupit do paušálního režimu, v rámci kterého platí „paušální daň“, tedy jednotnou částku, která zahrnuje jak daň, tak poplatek za sociální a zdravotní pojištění. 

Možnost dobrovolně se registrovat k DPH.

Společníci s.r.o. fakticky daní svůj zisk dvakrát. Nejprve daní své zisky jako daň z příjmů právnických osob ve výši 19 % samotné s.r.o. Pokud s.r.o. rozhodne o vyplácení podílů na zisku společníkům, daní společníci příjem 15 %.

Možnost dobrovolně se registrovat k DPH.

Sociální a zdravotní pojištění U hlavní výdělečné činnosti je nutné odvádět měsíční zálohy na sociální pojištění alespoň v minimální výši. Výjimka je paušální režim, kde se hradí fixní částka každý měsíc. Ze zisku se nehradí nic, odměny jednatelů podléhají zdravotnímu a sociálnímu pojištění jako v případě zaměstnání.
Další aspekty Může budit pochybnost o schopnosti plnění závazků v případě problémů.

Jednodušší způsob ukončení.

Větší důvěryhodnost.

Nákladnější a složitější způsob ukončení a zrušení společnosti.

Jakou živnost si zvolit?

Základem je vědět, v čem chcete podnikat. Bude tedy záležet, na co budete svůj e-shop zaměřovat a jaké konkrétní zboží nebo služby budete nabízet, přičemž nezáleží, zda je budete nabízet jako OSVČ nebo jako společnost s ručením omezeným. Živnosti se dělí na volné, řemeslné, vázané a koncesované podle toho, zda je nutné praxe nebo prokázaní odborné způsobilosti. Jde to však i bez praxe, a to právě díky volné živnosti.

Volná živnost obsahuje 82 oborů nejrůznější povahy jako je např. výroby různého zboží, přes poskytování rozličných služeb.

Pokud by se přece jen vaše činnost nevměstnala ani pod jeden z konkrétních oborů volné živnosti, pak jako zbytková kategorie slouží obor volné živnosti (konkrétně poslední v pořadí) s názvem Výroba, obchod a služby jinde nezařazené, kde je možné pak specifikovat dle vlastních slov jakou činnost budete vykonávat.

Doporučení na závěr

V případě, že jste na začátku svého podnikání, pak doporučujeme zvolit jednodušší a levnější formu, a to OSVČ. Vyzkoušíte si, zda vám forma podnikání i zvolený obor vyhovují. Jakmile začnete růst, a to jak z hlediska ziskovosti, tak zaměstnanců, pak bude na místě zvážit přechod na formu s.r.o. Opět je nutné myslet na to, že pokud budete chtít svůj byznys ukončit, bude to lehčí u OSVČ.